Документи
 
 

План за работа в условия на COVID 19

Протокол от педагогически съвет - 14.01.2021г.

Регистър на услуги

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения,свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Училищни учебни планове
2019/2020 учебна година

Доклади за оценяване на качеството

Правилници

Графици за учебната 2020/2021

Обсужване на хора с увреждания

Стипендии

Бюджет

Отчт за изпълнение на бюджет 2021 г.

Отчт за изпълнение на бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 г

 

 

Made with Namu6